Navigace

Obsah

Učitelé

Mgr. Ladislava Karlová (třídní v 1. - 3. třídě)

Absolventka Pedagogické fakulty v Plzni, obor učitelství 1.st. se zaměřením na pracovní vyučování. Fakultu ukončila v roce 1991. Nejprve učila v Plasích u Plzně a od roku 1996 učí na zdejší škole. Organizuje školy v přírodě, zúčastňuje se ozdravných pobytů na horách pro děti 1.stupně. Její největší zálibou je cvičení aerobiku.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Kurz SVPU 2003 – je oprávněna ke korekci specifických vývojových poruch učení  v ČJ a M
 • Kurz splývavého čtení
 • Kurz genetického čtení
 • Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z
 • Kurz počítačů pro pokročilé – modul P
 • Osvědčení – Jak začít a neztratit úsměv
 • Osvědčení – Hodnocení a sebehodnocení školy jako součást školního řádu
 • Seminář aerobiku aneb jak připravit děti na soutěž Mistry s mistry
 • Osvědčení – Aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věku – nové náměty
 • Osvědčení – Jak pomocí her správně posilovat, provádět strečink a zpevňování
 • Osvědčení a absolvování vzdělávací akce MEJA – metodicko-jazykový kurz AJ pro učitele 1.st.
 • Certificate in English as a Foreign Language
 • Účast na výukových programech v Národní galerii v Praze pro 1.stupeň
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky DVPP pro 1.stupeň

Další aktivity:

 • Předsedkyně metodického sdružení 1.stupně
 • Tvorba metodiky TV (část aerobik) pro zdejší školu
 • Vedoucí pohybových her pro děvčata 1.stupně
 • Vedoucí kroužku aerobiku (účast na plesech, soutěžích, přehlídkách, …)
 • Cvičitelka aerobiku pro dospělé

 

Bc. Olga Čepičková (třídní ve 1. - 3. třídě)

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně, obor vychovatelství. Od roku 1982 pracovala ve školní družině. Stále více ji však zajímala práce s dětmi v době vyučování. Po absolvování různých školení pro 1. stupeň. Od roku 1995 učí na I. stupni. Pravidelně vyjíždí s dětmi z 1. stupně na školu v přírodě a ozdravné pobyty v zimě na horách.Praxe z mimoškolní činnosti je jí velkým přínosem. V roce 2010 ukončila VŠ J. A. Komenského v Praze – obor speciální pedagogika.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Kurz kritického myšlení
 • SVPU – je oprávněna k vedení ambulantních nácviků k nápravě specifických vývojových poruch učení v českém jazyce a matematice
 • Absolvování testu Z (Státní informační politika ve vzdělávání – počítače)
 • Absolvování testu P(další vzdělávání na počítačích)
 • Certifikát o absolvování vzdělávací akce Enviromentální výchova ve školních programech
 • Účast na výukových programech v Národní galerii v Praze (pro 1. st.)
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků
 • Školení první pomoci (kurz)

Další aktivity:

 • Je členem školské rady. Na škole vede kroužek keramiky pro žáky 1. stupně.

 

Bc. Martina Staňková (třídní ve 1. - 3. třídě)

Po maturitě na Gymnáziu v Nymburce v roce 1983 nastoupila jako učitelka do základní školy. Pedagogické vzdělání si doplnila v r. 1997 studiem vychovatelství na TU v Liberci.
Na zdejší škole učí od roku 1997 na 1. stupni.
Je vdaná, má 2 dcery.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z
 • Kurz počítačů pro pokročilé – modul P
 • Kurz splývavého čtení
 • Kurz genetického čtení
 • Keramický kurz
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků pro 1.st.
 • Školení první pomoci (kurz)

 

Mgr. Josef Pavliš (třídní ve 4. - 5. třídě)

Vystudoval Vyšší odbornou školu ATVS Palestra a fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Vyučuje tělesnou výchovu, matematiku a fyziku. Je držitelem trenérské A licence UEFA ve fotbale. Věnuje se trénování mládežnických družstev v místním AFK Sokol Semice. Pravidelně se zúčastňuje jako instruktor lyžařských výcviků a škol v přírodě.

Je držitelem těchto osvědčení a certifikátů:

 • Instruktorská licence lyžování, snowboardingu, fit-centra a plavání
 • Počítačový kurz pro pokročilé – grafika, tvorba www stránek
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků
 • -Školení první pomoci (kurz)

Další aktivity:

 • Aktivní hráč a trenér fotbalu
 • Pohybové hry na 1. stupni

 

Mgr. Lenka Ševčíková (třídní ve 4. - 5. třídě)

Po maturitě na gymnáziu v Přerově vystudovala Pedagogickou fakultu Palackého Univerzity v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na hudební výchovu. V letech 1997 – 1999 učila na Základní škole v Přerově. Po přestěhování do Semic v roce 1999 začala učit na prvním stupni naší školy.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Osvědčení o absolvování vzdělávací akce MEJA – metodicko-jazykový kurz anglického jazyka pro učitele 1. stupně ZŠ
 • Certifikát o absolvování vzdělávací akce Koncepce výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ
 • Certificate of Studies from EAC Edinburgh Academy
 • (Edinburgh, Velká Británie 17.-29.8.2009)
 • Certificate of Studies from EC Cambridge School
 • (Cambridge, Velká Británie 16.-27.5.2011)
 • Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z
 • Kurz počítačů pro pokročilé – modul P
 • Školení první pomoci (kurz)
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků pro 1.st.

Další aktivity:

 • Studium Aj na gymnáziu Nymburk
 • Vedoucí kroužku anglického jazyka pro 1. a 2. třídu ZŠ
   
Ing. Blanka Mikulová (třídní v v 6. - 9. třídě)

Absolventka České zemědělské university v Praze a pedagogického studia učitelství odborných předmětů na ČZU v Praze.
Vyučuje přírodopis, anglický jazyk,koordinátorka environmentální výchovy.Vede kroužky anglického jazyka, koordinuje dopisování žáků v cizím jazyce přes internet , je instruktorkou lyžování, zdravotníkem.
Od roku 1995 se zúčastňuje jazykových kurzů v rámci Evropské Unie - program Socrates, Phare.
V roce 2001 studijní pobyt v programu Comenius na Manchester Metropolitan University (Seeps Project).

V roce 2007 studijní pobyt v programu Comenius v Itálii GLOCAL

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Biosférická rezervace a CHKO Pálava – biol. exkurze
 • Kurz pro školní koordinátory EVVO
 • Jazykový a metodický kurz angličtiny (Program Phare)
 • Letní jazyková škola (British Council)
 • Velká Británie – Manchester University (Comenius 3.2, GB 411186B)
 • Velká Británie- Exeter Lingua B – jazykový kurz Aj
 • Itálie -Ponti sul Mincio MN (Comenius Grundtvig Training Course IT-2007-242-2)
 • Metodicko- jazykový letní kurz přípravy pro učitele
 • Informační a komunikační technologie Z,P,P-ICT v biologii (Státní informační politika ve vzdělávání)
 • Cvičitelka lyžování (od r.1984)
 • Instruktorka lyžování (od r. 1996)
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků
 • Školení první pomoci (kurz)

Další aktivity:

 • studium Aj

 

Ing. Alice Brettová (třídní v 6. - 9. třídě)

Absolventka Vysoké školy chemicko- technologické v Praze a pedagogického studia učitelství odborných předmětů na VŠCHT v Praze.
Vyučuje chemii, matematiku, výtvarnou výchovu, školní metodik primární prevence. Na škole vede keramický kroužek pro žáky 2. stupně.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • - Kurz kritického myšlení
 • -Osvědčení o absolvování vzdělávací akce MEJA – metodicko-jazykový kurz anglického jazyka pro       učitele 1. stupně ZŠ
 • - Certificate of Studies from EAC Edinburgh Academy
 •   (Edinburgh, Velká Británie 17.-29.8.2009)
 • -Certificate of Studies from RICHARD LANGUAGE COLLEGE Bournemouth (Bournemouth, Velká Británie 6.6.-17.6.2011)
 • - Dílna psaní kritického myšlení
 • -Škola a muzeum pod jednou střechou – Projekt NG Praha
 • -Vzdělávací seminář galerie pro učitele
 • -Kurz keramiky
 • -Úvodní modul ICT (kurz Z na počítačích)
 • -ICT ve výuce přírodopisu a biologie
 • -Tabulkové kalkulátory
 • -Základy kresby – malby a kombinované techniky
 • -Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků, zejména experimentování
 • -Projektové vyučování v hodinách chemie
 • -Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. Pracovníků
 • - Školení první pomoci (kurz)

Další aktivity:

 • Studium Aj na gymnáziu Nymburk
Mgr.Alena Dvořáková, třídní uč. v (6. - 9. třídě)

Absolventka Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze - obor český jazyk - dějepis.
Na škole působí od roku 1975, vyučuje český jazyk na II.stupni.
Pracuje jako výchovná poradkyně školy.
Vede ambulantní nácviky pro děti s vývojovými poruchami učení a chování.
Vedoucí literárně - dramatického kroužku

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Kurz SVPU – absolventka je oprávněna ke korekci specifických vývojových poruch učení                    v českém jazyce
 • Kurz počítačů – modul Z
 • Cyklus přednášek z historie – Akademie J.A. Komenského Praha
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků
 • Školení první pomoci (kurz)
 • Aktivizační a motivační metody ve vyučování českého jazyka a literatury
 • Miniprojekty v českém jazyce
 • Možnosti rozvoje nadaných dětí ve škol. prostředí, zvyšování pedagogických kompetencí
 • a psychosociální průpravy učitelů
 • Zkušenosti s tvorbou školních vzdělávacích programů,základ. oblasti řídící práce ŘŠ,škol. zařízení
 • Rozšíření kompetencí výchovného poradce v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením
 • Hodnocení a sebehodnocení školy jako součást školního řádu
 • -Národní projekt KOORDINÁTOR – zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe

Další  aktivity:

 • Předsedkyně Komise humanitních věd
 • Koordinátorka školního vzdělávacího programu základní školy (ŠVP ZŠ)
 • Předsedkyně Školské rady
Roman Ježek (třídní v 6. - 9.  třídě)

Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové studoval Pedagogickou fakultu TU v Liberci a Pedagogickou fakultu UHK v Hradci Králové, obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ dějepis, občanská nauka.

Další aktivity:

 • Sport (házená, fotbal, basketbal, šipky)
 • Kultura, film , cestování, historie
Netřídní učitelé:
Mgr. Jiří Kudrna

Vystudoval Pedagogickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů tělesná výchova - zeměpis (ukončeno 1996). Před působením na této škole prošel různými typy škol v Ústí nad Labem. Pravidelně se zúčastňuje lyžařských zájezdů, ozdravných pobytů a škol v přírodě. Je správcem a editorem webových skránek ZŠ Semice a správcem evidence žáků  v programu Bakaláři. Vede kroužek florbalové ligy ZŠ Semice

Získal tato osvědčení a certifikáty:

 • -mluvíš, mluvím, mluvíme - komunikace a spolupráce
 • několik modulů školení poučených uživatelů v ICT modul Z, moduly P1,P2,P3 (grafika, tvorba www)
 • kurz angličtiny pro učitele jazyková úroveň A1,A2 (evropského referenčního rámce)
 • studium pro ředitele škol a školských zařízení 2007-2008
 • další studium v rámci DVPP v oblasti aprobace TV – ZE (např. licence pro výuku snowboardingu)

Další aktivity:

Email: j.kudrna@volny.cz

 

Školní družina:

Mgr. Anna Mázníková

Vystudovala Střední pedagogickou školu a Vysokou pedagogickou školu v Žitomiru, obor 1. stupeň.
V letech 1975 - 1992 učitelka 1. st. Základní školy v Malinovce na Ukrajině. Od roku 1995 vedoucí školní družiny Základní školy v Semicích. Pro děti připravuje různé projekty - celoroční hry.

Pravidelně se zúčastňuje školení a vzdělávání pro vychovatelky. Školení první pomoci (kurz)

Bc. Jitka Ambrožová (vychovatelka ŠD)

 V roce 2011 ukončila Bc. studium na TUL v Liberci – speciální pedagogika pro vychovatele.
V současné době pracuje jako asistent pedagoga a jako vychovatelka ve školní družině.


Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Informační a komunikační technologie Z, P (Státní informační politika ve vzdělávání – počítače)
 • DPS – pedagogické studium pro absolventy středních škol
 • SP – speciální pedagogika se zaměřením na vychovatelství
 • Logopedie – asistent logopeda
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků
 • Školení první pomoci (kurz)