Menu
ZŠ Semice
ZŠ Semice okres Nymburk

Historie školy

1Přibližně v době po vydání císařského patentu,který vydala císařovna Marie Terezie v roce 1747 na podporu školství a výuky v českém jazyce vznikají také školy v obcích Semice,Velenka.Děti ze Starého Vestce patří újezdem do školy v Bříství.
První zmínky o škole v Semicích pocházejí z roku 1750,kdy byla v obci privátní-soukromá škola. Většinou vysloužilí vojáci nebo řemeslníci při své živnosti přes zimní období vyučovali děti, které měly o učení zájem. Škola jako stálá budova,ve které se vyučovalo po celý rok,je známa od roku 1778-1779.
V roce 1848 je v Semicích zřízena farní,filiální/pobočná / škola, která spadala pod triviální školu v Českém Brodě. Správně patřily Semice v té době pod dominium Brandýs nad Labem a Starý Přerov. V tomto dominiu byly celkem tři školy a to v Semicích, Starém Přerově a ve Velence. V Semicích byla do roku 1878 jednotřídní škola,ve školním roce 1878-1879 byla založena dvoutřídní škola a v roce 1894 škola trojtřídní.
Školu navštěvovalo do roku 1900 v průměru 178 dětí,největší počet dětí chodil do školy v roce 1897 a to 191 dětí,nejméně v roce 1872 jen 119 dětí. Průměrně na třídu připadalo 60 žáků
Budova školy zaznamenává také v 19.století řadu změn.Stará budova byla postavena 1778 a v roce 1832 vyhořela. Během roku byla znovu otevřena v původních rozměrech,střecha byla pokryta taškami.V roce 1878 byla přistavěna druhá třída a byt pro podučitele nákladem 3 300 zlatých, roku 1894 byla v rohu školní zahrady při kostele vystavěna nová přizemní budova se dvěmi třídami .Celá stavba stála 5 000 zlatých.Vznikla tak nová škola,která změnila i vzhled obce.
Od roku 1778 působil na škole učitel Vlček,který zde byl celých 40 let.Aby se uživil,přivydělával si pletením punčoch. V 19 století od roku 1818-1900 se zde vystřidala řada učitelů: Antonín Volínský Josef Jeřábek, Václav Charvát, František Šebek,František Folbrecht,. Václav Jedlička, Jan Moravec, Božena Sladká, Antonín Kocourek, Anna Hlávková, Václav Vojáček, Josef Freibach, Karel Poul, František Rubáš, František Ledvina,Josef Kvapil Václav Košek, Josef Svoboda,Jaroslav Moravec, Jaroslav Dlabal.
Plat pro učitele, tak zvaný sobotáles byl naposledy vyměřen v roce 1901 a byl na zdejší škole celkem 432 K. Z toho musela škola odevzdat 40 procent a jen 110 k byl roční plat učitele. Výuku museli rodiče částečně hradit,pro naši školu činil roční poplatek za jedno dítě 4 K 16H .
Je samozřejmé,že v tehdejší škole mělo jen málo dětí dostatečné vybavení a pomůcky k vyučování. Mnohé z nich je nikdy neměly a rodiče jim je nemohli zakoupit. Učitelé se proto obracejí na místní školní radu a různé přátele školy se žádostmi o podporu pro chudé děti. Místní školní rada daruje chudým školním dětem každý rok 10K i více na školní potřeby.

Jak vypadala učebna ve škole se můžeme dozvědět ze zápisu v knize F.L.Sála,učitele z Poříčan toto: “ Stará učebna byla 421m2 veliká,na vyhnilé a od zahálejících kluků vydlabané podlaze stálo 11 dlouhých lavic. Byly bez trnožú a bez kalamářú a dětem visely nohy ve vzduchu,menší musely vylézati a seskakovati. Vedle povážlivě rozviklaného stolku a židle stála v levém rohu almárka na učitelovy potřeby. V pravém koutě tabule bez nátěru. Na stěně kříž. Vlevo u dveří železná kamna litá z Hořovic. Byla to zvláštní vymoženost školy, kterouž si mohla dopřáti jen opravdu zámožná obec Semická. Zrak dětí často utkvěl na těchto kamnech, kde na pecní ploše byl vypouklý obraz Amazonky sedící na koni a zápasící se lvem, a takto často vyvoláni byvše nevěděly o čem je řeč a nač byly tázány. A jakkoliv za Amazonku často trestáni,přesto vracel se zrak jejich k ní opět a opět. Světlo přicházelo dvěma okny od jihu a dvěma okny od východu,dveře na straně západní. Na zdech visel neustále obraz milosrdného Samaritána.
Další zajímavostí,kterou popisuje F.L.Sál je skutečnost,že ještě v 18 století a počátkem 19.století byla funkce učitele dědičná. Přecházela z otce na syna,který se stával učitelem a dědil i bydlení. To ale neplatilo pro dcery.Tak popisuje skutečnost,kdy učitel v Bříství měl pouze dceru a tak vrchnost hledala nástupce,který by na škole vyučoval, stal se učitelem a zároveň si dceru současného učitele vzal za ženu a další podmínka byla, aby uměl dobře hrát na varhany. Uchazeči hráli v kostele v Kounicích,učitelova dcera seděla v první lavici a poslouchala,kdo bude hrát nejlépe,vyhraje si tím břístevskou školu a zároveň její ruku. Jak byli dále štastni nevíme.

Léta 1900 -1945

Po roce 1900 začíná rozsáhlá přestavba a přistavba školní budovy.Nejprve byla zřízena další třída jako pobočka a vyučovalo se ve 4 třídách. V Letech 1900-1920 navštěvuje školu již přes 200 dětí a jejich počet stále roste.
Dochází totiž k zásadním ekonomickým změnám v obci. Po provedení rozsáhlých melioračních prací ,které řídílo zdejší vodní družstvo,se značně zúrodňují Semické polnosti. Začíná se s pěstováním ranných brambor, zeleniny,později s rychlením okurek apod. Semice se z chudé obce stávají jednou z nejbohatších na Českobrodsku. Do obce přibývá obyvatel,které lákají příhodné místní poměry,stoupá i počet dětí,které navštěvují místní školu.
Proto obecní rada podává dne 7.6.1950 žádost o otevření koedukační měšťanské školy pro obce přiškolené. Žádost je podložena vyjádřením místních obecních rad z Hradištka podepsanou starostou Tetickým a tamním učitelem Josefem Lošanem,obecní radou z Velenky podepsanou starostou J.Bendlem a učitelem Kocourkem, ze Starého Vestce podepsanou starostou Henyšem Rudolfem a z Bříství starostou Roudnickým a učitelem Josefem Kafkou. Přerov nad Labem se k žádosti nepřipojil a podává si vlastní žádost na zřízení měšťanské školy.

Žádost je dále doložena daňovým předpisem Semic-6 464,76K a výkazem o hospodaření obecní rady.Roční příjmy z obecního jmění dosud stačily krýti obecní i školní vydání.Tato žádost podepsaná Václavem Kůrkou-starostou dále obecními zastupiteli Josefem Bendlem,Josefem Jírou, Janem Charamzou, Františkem Jungrem Aloisem Günzelem,Josefem Jungrem, Františkem Vojáčkem, Františkem Novákem a Josefem Skřivánkem-řídícím učitelem byla postoupena Okresní školní radě v Českém Brodě.
Jaké ale nastalo zklamání ,když sousední Přerov nad Labem získal povolení k otevření měšťanské školy a Semice měly být do Přerova přiškoleny.
Pan učitel Václav Pařez zajel do Českého Bradu za svým bývalým spolužákem radou Adamitek a dohodl vyslání deputace do Prahy.Deputace ve složení pánů-starosta Václav Kůrka,Josef Jungr,učitel Günzel vedená radou Axamitem v Praze interpelovala zamítnutí žádosti a podala žádost novou,doporučenou okresním školským úradem k vyřízení. Po této interpelaci rady Axamita se podařilo povolení měšťanské školy v Semicích.Povolení bylo zemskou správní komisí schváleno a zemskou školní radou výnosem z 4.3.1921 čís.894/3 ai1920-20 592 ai 1921 schváleno a její otevření dvou ročníků povoleno.
Měšťanská škola byla otevřena ve školním roce 1921-1922.Obec uvolnila na zakoupení nových učebních pomůcek a vybavení kabinetů 70 000 Kč.
Škola má tři třídy obecné a tři třídy měšťanské školy. Semice mají v té době 1015 obyvatel. Ke škole patří čp.68 ,pozemky při škole 4,46 a a dále pozemek č.1155/2 o rozloze 13,38a .
O prázdninách 1922 byla provedena nová přístavba školy směrem do školní zahrady.Byla přistavěna třída,v suterenu dílna pro žákovské práce a školní kuchyně pro dívky.Stavba byla dokončena na jaře 1923. Náklad na adaptaci činil 156 000Kč. Byly stanoveny obvody pro měšťanskou školu semickou a přerovskou.
V pozdější době dochází k redukci tříd.V roce 1924 je na obecné škole zrušena jedna třída a dvoutřídní obecná škola trvá i přes žádosti o povolení další třídy a přestože do 2.třídy obecné chodí 62 žáků.
6.11.1944 je měšťanská škola německými úrady zrušena a uzavřena,žáci ze Semic chodí do školy do Přerova nad Labem.Za rok 30.11.1945 je opět zřízena měšťanská škola v Semicích a je upřesněn její újezd,který trvá beze změny až do dnešní doby.Do Semic chodí děti z Hradištka, Velenky a Starého Vestce.Děti z Bříství od roku 1945 chodí do Kounic a děti z Ostré do Lysé nad Labem.
V roce 1945-46 navštěvuje zdejší školu 52žáků ze Semic, 12 ze Starého Vestce, 16 z Velenky a 22 z Hradištka.Celkem 102 žáků. Úbytek žáků a obyvatel je zaviněn velkým vystěhovalectvím do pohraničí. I když se některé rodiny vrátily zpět do své obce,nikdy již počet obyvatel nedosáhl úrovne před II.světovou válkou.

Úpravy a budování školy po roce 1945 -1990

2Během prvních 20let docházelo na škole pouze k vnitřním úpravám,jako je rozvod vody,úprava sociálního zařízení,položení parket.Po roce 1963 začala úprava odborných učeben,škola je vybavována moderními audiovizuálními pomůckami.
Ve školním roce 1966-1967 byla pořízena dokumentace na výstavbu tělocvičny,dílny,kotelny a připravena dokumentace ba úpravu ústredního topení.Již v říjnu 1967 je započato s výkupem pozemků a budováním základů,15.3.je započato s výstavbou budovy.Výstavbu nejprve prováděl OSP Nymburk,ale práce pokračovaly velmi pomalu,tak výstavbu převzal MNV
V Semicích jako “Akci Z “ Starost a výstavbu převzala tehdejší předsedkyně MNV Zdeňka Dlouhá, zástupcem investora se stal a stavbu řídil ředitel školy Vladimír Pokorný.V době přístavby se pokračovalo s úpravami staré školní budovy.Byla provedena instalace ústredního topení-hodnota díla 280 000,-Kč,dále generální oprava elektrického zařízení.V prosinci 1970 je tělocvična a nová budova předána do používání.Ještě v tomto roce jsou připraveny plány na další přístavbu dvou učeben a spojovací chodby v hodnotě 330 000,-Kč.
V nejstarší části budovy je zřízena školní kuchyně a jídelna. 1.9.1972 je slavnostně předána přístavba nových učeben do užívání. V dalším roce se pokračuje s přístavbou další třídy do dvora a spojovací chodbou do školní jídelny. Na podzim roku 1975 a 1976 byla přebudována kanalizace v hodnotě 300 000 Kč Dále následují vnitřní úpravy učeben,obklady,budování odborných pracoven a vybavování školy modernímu pomůckami.
Semická škola patří ve výsledcích vzdělávání mezi přední školy na okrese Nymburk.

Ředitelé školy v letech 1900- 2010

1900- 1903 Štepánek ,. Josef Skřivánek
1936 Jan Talacko
1938 RNDr Jan Zadražil, Václav Bělický
1939 - 1942 Antonín Staněk
1942 - 1944 Václav Bělický
1944 - 1946 Josef Fischer
1946 - 1954 Oldřich Kodeš
1955 - 1963 Antonín Jenšík
1963 - 1966 Antonín Švehla
1966- 1989 Vladimír Pokorný
1989 - 1991 Marie Pokorná
1991 - 2008 Jiří Počarovský
od 2008 Pavel Jareš

Prameny: 

Pamětní kniha obce Semice
Archiv Podlipanského muzea Český Brod
Okresní archiv Kolín
F.L.Sál: Soupis školství na Českobrodsku
Almanach měšťanské školy v Semicích

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:303
TÝDEN:2309
CELKEM:857314

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/14 °C
úterý 28. 5. déšť 23/13 °C

Svátek

Svátek má Viola

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den Afriky
  • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Certifikát

Základní škola Semice, okres Nymburk - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Vize školy

Jsme školou, která poskytuje kvalitní vzdělání, poskytuje místo s přátelskou atmosférou, kde se žáci i učitelé vzájemně respektují a rodiče mají možnost podílet se na chodu školy.