Menu
ZŠ Semice
ZŠ Semice okres Nymburk

Učitelé

Školní rok 2023/2024

Mgr. Ladislava Karlová - třídní uč. ve 3. třídě

Absolventka Pedagogická fakulty v Plzni, obor učitelství 1. stupně se zaměřením na pracovní výchovu. Fakultu dokončila v roce 1991. Nejprve učila v Plasích u Plzně a od roku 1996 učí na zdejší škole. Organizuje školy v přírodě, zúčastňuje se ozdravných pobytů na horách. Její největší zálibou je cvičení.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Kurz SVPU 2003 – je oprávněna ke korekci specifických poruch učení v ČJ a M
 • Kurz splývavého čtení
 • Kurz genetického čtení
 • Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z
 • Kurz počítačů pro pokročilé – modul P
 • Osvědčení – Jak začít a neztratit úsměv
 • Osvědčení – Hodnocení a sebehodnocení školy jako součást školního řádu
 • Seminář aerobiku aneb jak připravit děti na soutěž Mistry s mistry
 • Osvědčení – Aerobik pro děti mladšího školního věku – nové náměty
 • Osvědčení – Jak pomocí her správně posilovat, provádět strečink a zpevňování
 • Osvědčení a absolvování vzdělávací akce MEJA – metodicko-jazykový kurz AJ pro učitele 1. stupně
 • Certificate in English as a Foregn Language
 • Osvědčení – Možnosti výuky z pohledu jejich výhod i případných úskalí
 • Osvědčení – Dyslexie a dysortografie prakticky
 • Certifikát – Pedagog balančních forem cvičení
 • Osvědčení – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi základních škol
 • Osvědčení – ADHD/ADD a výchovné problémy
 • Osvědčení – Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Osvědčení – Vzdělávání žáků s LMP v běžné škole
 • Osvědčení – Vzdělávání žáků s PAS v běžné základní škole
 • Certifikát – Inspiration Day PortDeBras
 • Účast na výukových programech v planetáriu
 • Účast na sebevzdělávacích akcí dle nabídky
 • Osvědčení - Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka (2019)
 • Osvědčení – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (2019)

Další aktivity:

 • Předsedkyně metodického sdružení 1. stupně
 • Vede nápravu specifických poruch učení v ČJ a M na 1. stupni
 • Tvorba metodiky TV (část aerobik) pro zdejší školu
 • Vedoucí pohybových her pro děvčata 1. stupně
 • Cvičitelka pro dospělé – cvičení s fitness pomůckami
 • Členka Školské rady

Mgr. Olga Čepičková - třídní uč. v 1. třídě

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně, obor vychovatelství. Od roku 1982 pracovala ve školní družině. Stále více ji však zajímala práce s dětmi v době vyučování. Po absolvování různých školení pro 1. stupeň, od roku 1995 učí na I. stupni. Pravidelně vyjíždí s dětmi z 1. stupně na školu v přírodě a ozdravné pobyty v zimě na horách. Praxe z mimoškolní činnosti je jí velkým přínosem. V roce 2010 ukončila VŠ J. A. Komenského v Praze – obor speciální pedagogika. V roce 2016 ukončila studium VŠ ve Wroclavi, obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ, speciální pedagogika a pedagogika pro MŠ.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Kurz kritického myšlení
 • SVPU – je oprávněna k vedení ambulantních nácviků k nápravě specifických poruch učení v českém jazyce a matematice
 • Kurz splývavého čtení
 • Kurz genetického čtení
 • Absolvování testu Z (Státní informační politika ve vzdělávání – počítače)
 • Absolvování testu P (další vzdělávání na počítačích)
 • Certifikát o absolvování vzdělávací akce Environmentální výchova ve školních programech
 • Účast na výukových programech v Národní galerii v Praze (pro 1. st.)
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků
 • Školení první pomoci (kurz)

Další aktivity:

 • Členka Školské rady
 • Na škole vede kroužek keramiky pro žáky 1. stupně.

Mgr. Martina Stöckelová - třídní uč. v 2. třídě

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze 6. Dále vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze. Vystudovala obor rozšiřujícího studia Učitelství pro první stupeň základní školy. Dále vystudovala dvouletý obor Výchovný poradce na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Na Základní škole Semice učí od roku 2016. Ve škole pracuje jako výchovný poradce.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Certificate Regent home tuition, Accredited by the British Council,
 • Brighton 17. 9. – 22. 9. 2007
 • Certificate Level B1, University of Cambridge ESOL Examinations 2008
 • Instruktor lyžování 2008
 • Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ 2015
 • Certificate Level B1, Cambridge English Language Assessment 2017
 • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (2019)

 • Osvědčení - Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava (2021)

 •  Osvědčení - Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga (2022)

 • Osvědčení - Jóga pro starší žáky (2022)

 • Osvědčení - Celostátní konference pro pedagogické pracovníky Učitel 21. století (2023)

 • Osvědčení - Efektivní spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga a rodinou (2023)

 • Osvědčení - První pomoc při obtížích žáků v 1.-3. ročníku (2024)

Mgr. Michaela Vacková - třídní uč. ve 4. třídě

Po absolvování gymnázia v Hlinsku se specializací na přírodní vědy (přírodopis a chemie) vystudovala v letech 2000-2005 Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze obor učitelství a trenérství. Sport ji provází celoživotně, neboť se v mládí aktivně věnovala atletice a běhu na lyžích. V letech 1996-1998 byla také členkou juniorské reprezentace v běhu na lyžích. Po vystudování FTVS UK se věnovala 8 let pracovně obchodním činnostem v oblasti farmacie, zdravotního průmyslu a poté v oboru sportovním. Pravidelně se účastnila jako instruktorka příměstských letních a zimních táborů pro děti školního věku. Učí žáky na 1. stupni, účastní se lyžařských výcviků a ozdravných pobytů. Je také metodikem prevence, k čemuž absolvovala dvouleté specializační studium. Je předsedkyní školního poradenského pracoviště.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Osvědčení v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a neverbální komunikace
 • Osvědčení pro instruktory jógy a powerjógy, jóga pro děti
 • Kurz dechového cvičení, relaxačních a meditačních technik
 • Osvědčení o rekvalifikaci: Zdravotník zotavovacích akcí (2018)
 • Předsedkyně Školské rady
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Prevence sociálně patologických jevů/Studium k výkonu specializovaných činností (2020).
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci CŽV – Učitelství pro 1. stupeň základních škol na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2023).
 • Osvědčení o absolvování kurzu „Kočičí zahrada“ – program primární prevence pro žáky 1. stupně, akreditovaný MŠMT (2021).
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu „Bezpečné klima na základní škole interaktivně (2019)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu „První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně (2022)
 • Osvědčení „Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce na ZŠ“ (2022)
 • Osvědčení „Netradiční a zážitkové hry v TV“ (2019)

Mgr. Lenka Ševčíková - třídní uč. v 5. třídě

Po maturitě na gymnáziu v Přerově vystudovala Pedagogickou fakultu Palackého Univerzity v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na hudební výchovu. V letech 1997–1999 učila na Základní škole v Přerově. Po přestěhování do Semic v roce 1999 začala učit na prvním stupni naší školy.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Osvědčení o absolvování vzdělávací akce: MEJA – metodicko-jazykový kurz anglického jazyka pro učitele 1. stupně ZŠ (2007-2009)
 • Certifikát o absolvování vzdělávací akce: Koncepce výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ (2007)
 • Certificate of Studies from EAC Edinburgh Academy
 • (Edinburgh, Velká Británie 17.-29.8.2009)
 • Certificate of Studies from EC Cambridge School
 • (Cambridge, Velká Británie 16.-27.5.2011)
 • Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z (2009)
 • Kurz počítačů pro pokročilé – modul P (2009)
 • Školení první pomoci (kurz)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu anglického jazyka v rámci projektu: Rozvoj jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol (2010-2012)
 • Podpora integrace nově vytvořených materiálů do výuky – v rámci projektu: Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. – 3. třídách ZŠ (2012)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu: Čtenářská gramotnost napříč předměty ZŠ (2017)
 • Osvědčení o rekvalifikaci: Zdravotník zotavovacích akcí (2018)
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků pro 1.st. ZŠ
 • Osvědčení - Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka (2019)
 • Osvědčení - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (2019)

Další aktivity:

 • Studium Aj-Lingua Effect Nymburk
 • Vedoucí kroužku anglického jazyka pro 5. třídu ZŠ

Mgr. Marcela Kosteasová - třídní uč. v 6. třídě

Vystudovala SEŠ v Poděbradech, následně PedF UK v Praze, učitelství pro II. a III. stupeň škol - obor ČJ a OV.
Po ukončení VŠ pracovala jako učitelka na ZŠ v Čelákovicích, dále na SOŠ technické v Praze.
V letech 1995 - 2001 se na MD věnovala svým dvěma dětem.
Od srpna 2001 začala učit na ZŠ v Praze 9, kde působila jako vyučující 2. stupně 22 let.
V srpnu 2023 nastoupila do ZŠ v Semicích, v níž sama jako dítě získala základní vzdělání.
Během dosavadního působení ve škole se kromě své aprobace věnovala výuce žáků s OMJ, organizovala kulturní akce pro žáky 2. stupně, pracovala jako metodická vedoucí ČJ.
Průběžně si doplňuje a rozšiřuje své vzdělání prostřednictvím různých kurzů a školení.

 

Ing. Blanka Mikulová - třídní uč. v 8.A

Absolventka České zemědělské university v Praze a pedagogického studia učitelství odborných předmětů na ČZU v Praze. Vyučuje přírodopis, anglický jazyk, koordinátorka environmentální výchovy. Vede kroužky anglického jazyka, koordinuje dopisování žáků v cizím jazyce přes internet , je instruktorkou lyžování, zdravotníkem. Od roku1995 se zúčastňuje jazykových kurzů v rámci Evropské Unie-program Socrates, Phare. V roce 2001 studijní pobyt v programu Comenius na Manchester Metropolitan University (Seeps Project). V roce 2007 studijní pobyt v programu Comenius v Itálii GLOCAL.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Biosférická rezervace a CHKO Pálava – biol. exkurze
 • Kurz pro školní koordinátory EVVO (2006-2007)
 • Kurzy a semináře - Projekt Alma Mater Studiorum- environmentální výchova   (UK Pha, PF)
 • Jazykové a metodické kurzy angličtiny (Program Phare, NIDV, NAEP)
 • Letní jazykové školy (British Council)
 • Velká Británie – Manchester University (Comenius 3.2, GB 411186B)
 • Velká Británie- Exeter Lingua B – jazykový kurz Aj
 • Itálie -Ponti sul Mincio MN (Comenius Grundtvig Training Course IT-2007-242-2)
 • Metodicko- jazykové letní kurzy přípravy pro učitele (AKCENT College)
 • Velká Británie, Edinburgh,EAC Language Schools- jazykový kurz (2009)
 • Metodické kurzy CLIL (NIDV, VZSK)
 • Kurz rozvoje jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol (Gymnázium Nymburk-OPVK, 2010-2012)
 • Velká Británie, Bournemouth - Studijní pobyt na Richard Language College, (2011)
 • Konference učitelů angličtiny (AMATE)
 • Metodický seminář eTwinning (NPS)
 • Vzdělávací programy Klubu ekologické výchovy ( KEV)
 • Informační a komunikační technologie Z, P, P-ICT v přírodopisu a  biologii  (Státní informační politika ve vzdělávání)
 • Cvičitelka lyžování (od r.1984)
 • Instruktorka lyžování (od r. 1996)
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků
 • Školení první pomoci / Kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Další aktivity:

 • studium Aj 

Mgr. Jiří Kudrna - třídní uč. v 9. třídě

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro II. a III. stupeň škol obor tělesná výchova - zeměpis (ukončeno 1996).  Absolvoval dvouleté studium na rozšíření aprobace o další předmět - matematika pro II. st. na Univerzitě Palackého v Olomouci (ukončeno 2022).

Před působením na této škole prošel různými typy škol v Ústí nad Labem. Pravidelně se zúčastňuje lyžařských zájezdů, ozdravných pobytů a škol v přírodě. Je správcem a editorem webových stránek ZŠ Semice a správcem evidence žáků v programu Bakaláři. Vede kroužek logických her a doučování matematiky.

Deset let let vedl kroužek florbalu a se žáky získal mnoho vítěství v okresních kolech florbalových soutěží AŠSK a také postupů do krajských kol.

Získal tato osvědčení a certifikáty:

 • Mluvíš, mluvím, mluvíme - komunikace a spolupráce 1999
 • Několik modulů školení poučených uživatelů v ICT modul Z, moduly P1, P2, P3 (grafika, tvorba www) 2001
 • Kurz angličtiny pro učitele jazyková úroveň A1, A2 (evropského referenčního rámce) 2001
 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2007-2008
 • Další studium v rámci DVPP v oblasti aprobace TV – ZE (např. licence pro výuku snowboardingu - poslední školení 2018)
 • Školení první pomoci 2019
 • Inkluze 2019
 • Dyskalkulie - reedukace - mladší a starší školní věk 2020

Další aktivity:

 • Správce a editor evidence školy v systému Bakaláři
 • Správce školního tenantu A1 microsoft education
 • Základy xhtml, otevřený redakční systém Drupal.
 • Další vytvořené a spravované stránky:  florbalová liga ZŠ Semice.
 • 8 let byl vedoucím projektu „Florbalová liga základních škol okr. Ústí nad Labem“, zakladatelem, editorem a správcem

Mgr. Markéta Pohlová - třídní uč. v 7. třídě

Po maturitě na gymnáziu Jiřího z Poděbrad vystudovala magisterský obor chemie se zaměřením na výchovně-vzdělávací cíle na Přf UK v Praze s aprobací na chemii a biologii pro 2. stupeň ZŠ a pro gymnázia.

Získala tato osvědčení:

 • Microsoft Excel 2016 – pokročilé metody a funkce
 • Stimulační program Maxík jako podpora čtenářské pregramotnosti
 • Koordinátorka školního vzdělávacího programu základní školy (ŠVP ZŠ)

 

Další učitelé:

Mgr. Alena Dvořáková

Absolventka Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze obor český jazyk - dějepis.
Na škole působí od roku 1975, vyučuje český jazyk na II. stupni. Vede ambulantní nácviky pro děti s vývojovými poruchami učení a chování.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Kurz SVPU – absolventka je oprávněna ke korekci specifických vývojových poruch učení v českém jazyce
 • Kurz počítačů – modul Z
 • Cyklus přednášek z historie – Akademie J.A. Komenského Praha
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků
 • Školení první pomoci (kurz)
 • Aktivizační a motivační metody ve vyučování českého jazyka a literatury
 • Miniprojekty v českém jazyce
 • Možnosti rozvoje nadaných dětí ve škol. prostředí, zvyšování pedagogických kompetencí
 • a psychosociální průpravy učitelů
 • Zkušenosti s tvorbou školních vzdělávacích programů, základ. oblasti řídící práce ŘŠ, škol. zařízení
 • Rozšíření kompetencí výchovného poradce v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením
 • Hodnocení a sebehodnocení školy jako součást školního řádu
 • Národní projekt KOORDINÁTOR – zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe

Další aktivity:

 • Předsedkyně Komise humanitních věd

Bc. Roman Ježek

Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové vystudoval bakalářský obor Společenské vědy a Výchova ke zdraví na PF UK v Praze a v současnosti si dodělává titul magisterský, obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ dějepis, občanská nauka.

Získal tato osvědčení a certifikáty:

 • Školení první pomoci (kurz)
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z
 • Kurz počítačů pro pokročilé – modul P

Další aktivity:

 • Sport (házená, fotbal, basketbal, šipky)
 • Kultura, film, cestování, historie, turistika

Mgr. Zdena Miksová (Přd, Zem)

Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, obor 2. stupeň  ZŠ (přírodopis a zeměpis). Učí od roku 1959.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Osvědčení o rekvalifikaci: Zdravotník zotavovacích akcí (2018)
 • Postgraduální studium Př
 • Olympiáda Př, Zem
 • Okresní metodik ze Zeměpisu

Mgr. Katarína Sisková (Vv, Hv)

Vystudovala Konzervatoř v Banské Bystrici (SR) v oboru sólový zpěv a FHV UMB v Banské Bystrici v oboru hudební a estetická výchova se speciálním zaměřením na sólový zpěv. Navštěvovala kurzy u mnoha operních zpěváků a absolvovala kurzy populárního zpěvu. Hned po škole vyučovala na ZUŠ v Banské Bystrici obor zpěv, vedla dětské i mládežnické sbory jak na Slovensku tak i v Praze. Působila jako hlasový poradce vysokoškolského sboru, dětských sborů při ZŠ v Praze Podolí a Praze Táborské. Vyučovala zpěv na ZUŠ Lounských na Praze 4, působila jako hlasový poradce při nácviku muzikálu Štěstí dam na pražské DAMU. Od roku 1998 vyučuje zpěv a připravuje žáky na konzervatoře a umělecky založené školy, současně vyučuje hudební výchovu a vede pěvecké sbory.

Štěpán Jareš (TV, informatika, Vob)

Na střední školu chodil do Nymburka na gymnázium Bohumila Hrabala, kde studium zakončil maturitou. Nyní studuju pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ tělesná výchova a občanská výchova. Věnuje se trénování fotbalové mládeže v místním oddílu, také je držitelem trenérské licence skupiny C.

Získal tyto osvědčení a certifikáty:

 • Školení první pomoci
 • Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Anna Mandátová (Nj, školní asistent)

Absolventka přírodovědecké fakulty Univerzity J.A. Komenského v Bratislavě učitelství 2. stupně biologie – chemie a absolvovala zkoušku z německého jazyka. Od roku 1979 vyučovala na SOU, SŠ a Dívčí škole.

Bc. Lenka Kubelová (kAj)

Vystudovala Obchodní akademii v Opavě, po maturitě absolvovala roční studium na East Finchley School of English v Londýně a dále bakalářský program na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra, obor Sportovní a volnočasový pedagog. Ve škole pracuje jako ekonomka, mzdová účetní a vedoucí školní jídelny.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • B2 First – University of Cambridge ESOL
 • Akreditovaný kurz Teaching Tools aneb Nástroje pro učitele anglického jazyka
 • Akreditovaný vzdělávací program Vychovatelství
 • Kurz Personální agenda
 • Akreditovaný seminář Účetnictví příspěvkových organizací pro školy
 • Akreditovaný vzdělávací program Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
 • Kurz sportovní výživy
 • Doplňující didaktické studium anglického jazyka - Masarykův Ústav Vyšších studií ČVUT v Praze

Školní družina:

Mgr. Anna Mázníková (vychovatelka ŠD)

Vystudovala Střední pedagogickou školu a Vysokou pedagogickou školu v Žitomiru, obor 1. stupeň. V letech 1975 - 1992 učitelka 1. st. Základní školy v Malinovce na Ukrajině. Od roku 1995 vedoucí školní družiny Základní školy v Semicích. Pro děti připravuje různé projekty - celoroční hry. Pravidelně se zúčastňuje školení a vzdělávání pro vychovatelky. Školení první pomoci (kurz).

Mgr. Jitka Ambrožová (vedoucí vychovatelka v ŠD a AP)

Od roku 2002 pracuje jako vychovatelka ve školní družině. V roce 2011 ukončila Bc. studium na TUL v Liberci – speciální pedagogika pro vychovatele. Od roku 2011 pracuje jako asistent pedagoga.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Tance a hry v hudební výchově
 • Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z
 • Kurz počítačů pro pokročilé – modul P
 • DPS – pedagogické studium pro absolventy středních škol
 • SP – speciální pedagogika se zaměřením na vychovatelství
 • Logopedie – asistent logopeda
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků
 • Školení první pomoci (kurz)
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Seminář Asistent pedagoga

Tereza Košnářová (vychovatelka ve ŠD) 

Vystudovala střední zdravotnickou školu Nymburk, obor sociální péče a pečovatelská činnost (2009 – 2013). Poté vystudovala střední pedagogickou školu Čelákovice Mills, obor předškolní a mimoškolní pedagogika (2014 – 2016).

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Lyžařský kurz 2016
 • Kurz první pomoci Červený kříž 2017

Sandra Střelová, DiS. (vychovatelka ve ŠK a AP)

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Nymburce. Od roku 2017 studuje Vyšší odbornou školu pedagogickou v Praze. Od roku 2017 zde pracuje jako asistent pedagoga a jako vychovatelka ve školním klubu. V roce 2020 ukončila studium na VOŠ pedagogická a sociální s titulem DiS.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Asistent pedagoga u žáka s PAS
 • Asistent pedagoga u žáka s LMP
 • Osvědčení – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (2019)

Mgr. Sabina Jará  (vychovatelka v ŠD, AP, TV, Pč)

Vystudovala Gymnázium Český Brod – maturitní zkouška r. 2012. Bakalářské studium - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra s. r. o., Praha  - obor sportovní a volnočasový pedagog - státní závěrečná zkouška r. 2016. Magisterské studium – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra s. r. o., Praha  obor wellness specialista – státní závěrečná zkouška r. 2018. Vychovatelství – vychovatel, pedagog volného času, zakončeno závěrečnou zkouškou 8.2.2015

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, zakončen závěrečnou zkouškou 22.1.2014
 • Kurz Základy první pomoci r. 2012
 • Lyžařský kurz r. 2013
 • Cvičitelka/trenérka – kroužek aerobiku (Sabina od svých 6-ti let sama cvičí aerobik, od 12-ti let sportovní aerobik na vrcholové úrovni, kde získala titul vicemistr Evropy a světa v roce 2010)

Ing. Klára Najbrtová (vychovatelka ve ŠD a AP) - mateřská dovolená

V roce 2014 se stala úspěšnou absolventkou České zemědělské university v Praze, kde studovala na fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů obor - Veřejná správa v zemědělství a krajině. V roce 2016 své vzdělání rozšířila navazujícím magisterským programem - Péče o biosféru, obor - Odpady a jejich využití. Po spolupráci na několika enviromentálně zaměřených projektech si uvědomila, jak je důležité tuto problematiku přiblížit především dětem a proto se vydala touto cestou. Od roku 2017 pracovala jako učitelka mateřské školy v Hradištku a od roku 2018 studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku na škole MILLS v Čelákovicích. V současné době pracuje ve škole v Semicích jako asistent pedagoga a vychovatelka ve školní družině a školním klubu.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Vedení efektivního dialogu s rodiči (2017)
 • Komunitní kruh a práce se třídou (2018)
 •  Enviromentální výchova v MŠ a ZŠ (2019)

Adéla Janouchová (AP)

Vystudovala mediální komunikaci na Střední odborné škole pro administrativu EU v Horních Počernicích. Od září 2019 pracuje na ZŠ Semice jako asistent pedagoga. Ukončila studium na Vyšší odborné škole MILLS, s.r.o., kurz asistent pedagoga v Čelákovicích.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Osvědčení – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (2019)
 • Osvědčení - kurz asistent pedagoga

Bc. Michaela Černá (AP) 

V roce 1996 ukončila studium na střední hotelové škole zakončenou maturitní zkouškou v Havířově. V roce 2004 absolvovala kurz interní komunikace, Dreyer managment consulting.

V dubnu 2018 ukončila kurz asistenta pedagoga na Vyšší odborné škole MILLS, s.r.o. v Čelákovicích. Nyní od roku 2018 studuje na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze obor speciální pedagogika a vychovatelství.  Od září 2019 působí v 2. třídě a školní družině, jako asistentka pedagoga.

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:192
TÝDEN:2731
CELKEM:854983

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 10 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 24/11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 25/13 °C
středa 22. 5. déšť 16/13 °C

Svátek

Svátek má Ivo

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den památky obětí nemoci AIDS

Certifikát

Základní škola Semice, okres Nymburk - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Vize školy

Jsme školou, která poskytuje kvalitní vzdělání, poskytuje místo s přátelskou atmosférou, kde se žáci i učitelé vzájemně respektují a rodiče mají možnost podílet se na chodu školy.